Perhe on paras – ainakin suosituimpien jalostuskoirien listalla


Katariina Mäki 2011Kennelliitto on viime vuoden aikana päivittänyt jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) mallirungon. Mallirunko on nyt olemassa erikseen suurilukuisille ja harvalukuisille roduille. Uusien mallirunkojen on tarkoitus helpottaa JTO:n laatimista, ja niissä onkin tarkkaan ohjeistettu mitä tietoa JTO:ssa pitäisi olla, mihin kysymyksiin ohjelman pitäisi vastata, ja mistä ja miten tietoa löytyy. Mallirungot ovat luettavissa Kennelliiton internetsivuilla kohdassa Lomakkeet ja säännöt > Jalostus ja kasvatus.


Myös Kennelliiton jalostustietojärjestelmää, Koiranetiä, parannetaan jatkuvasti. Syksyllä otettiin käyttöön ohjelma, joka yhdistää usealla rekisterinumerolla esiintyviä koiria. Sukutauluihin on siis 'tullut korjauksia, minkä seurauksena sukusiitosasteet ovat saattaneet nousta ja sukukatokertoimet laskea. Myös BLUP-indeksit ovat saattaneet muuttua. Kaikkia tallennusvirheitä ohjelma ei kuitenkaan pysty vielä korjaamaan. Sukupuiden korjaaminen ja täydentäminen tulee toivottavasti mahdolliseksi myös rotujärjestöjen edustajille lähitulevaisuudessa.Uusissa JTO-mallirungoissa ohjeistetaan jalostuspohjan tehokkaaseen analysointiin


Jalostuspohjaan ja perinnölliseen monimuotoisuuteen liittyen mallirungossa pyydetään liittämään tavoiteohjelmaan Koiranetistä saatava, rodun jalostustilastoista löytyvän vuositilaston alin osa (Jalostuspohja per sukupolvi) tai rotuyhdistyksen omista tietokannoista saatavat vastaavat tiedot.


Jalostuspohja per sukupolvi -tilastosta nähdään muun muassa jalostukseen käytettyjen koirien osuus sekä kuinka suuri osuus mahdollisesta jalostuspohjasta on hyödynnetty. Tilastossa on laskettuna myös isien ja emien lukumäärän suhde. Kaikki luvut on laskettu neljän vuoden jaksoille, ja viimeinen kussakin jaksossa mukana oleva vuosi on se, jonka kohdalla tieto näkyy. Esimerkiksi vuoden 2010 luvut on laskettu vuosien 2007-2010 ajalta.


Ohjelmaan pyydetään liittämään myös Koiranetin taulukot viimeisen 10-15 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyistä 15 uroksesta ja nartusta. Taulukoiden sisältämät tärkeimmät tiedot ovat pentueiden ja pentujen kokonaislukumäärät sekä toisen polven jälkeläisten lukumäärät. Taulukoihin tulee lisätä myös jalostuskoirien syntymävuodet. Lisäksi tulee mainita, montako urosta on käytetty tuottamaan 50 % ajanjakson pennuista (kumulatiivinen % -sarake). Taulukoiden perusteella tarkastellaan esiintyykö rodussa joidenkin sukujen tai yksilöiden osalta matadorijalostusta.


Otetaan esimerkkiroduiksi vaikkapa lyhytkarvainen chihuahua, cairnterrieri, dobermanni ja karjalankarhukoira ja katsotaan mitä Koiranetistä näille roduille löytyy.Lyhytkarvaisen chihuahuan rekisteröinnit rajussa kasvussa


Lyhytkarvainen chihuahua on huomattavasti runsastunut sitten vuoden 1995, ja vuodesta 2004 lähtien rekisteröintimäärät ovat nousseet erityisen nopeasti (Kuva 1). Populaation kasvu voi olla hyväkin asia, mutta toisaalta siinä on myös riskinsä. 90-luvun laman aikana rotukoirista oli kova kysyntä, joka takasi ostajat myös terveydeltään heikompien jalostuskoirien pennuille. Tämä huononsi selvästi joidenkin rotujen terveystilannetta.


Myös cairnterrieri on tasaisesti yleistynyt, kuitenkin ilman dramaattista nousua. Dobermannin rekisteröintiluvut taas ovat romahtaneet 90-luvun puolivälin luvuista, ja karjalankarhukoiralla rekisteröintimäärä vuorotellen laskee ja nousee, mutta pysyy pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna melko tasaisena.

Kuva 1. Esimerkkirotujen rekisteröinnit vuosina 1995-2010 (Chi = lk. chihuahua, Cai = cairnterrieri, Dob = dobermanni, Kar = karjalankarhukoira). Lähde: KoiranetDobermannilla ja cairnterrierillä pienin osuus uroksista jalostuskäytössä


Mitä pienempi osuus rodun sukulinjoista ja koirista jatkaa sukuaan, sitä suppeampi on rodun jalostuspohja ja sitä suuremmalla todennäköisyydellä suvunjatkajien haitalliset geeniversiot rikastuvat rotuun, aiheuttaen uusia tyyppisairauksia.


Jalostuspohja per sukupolvi –tilastojen perusteella jalostukseen käytettyjen urosten osuus on ollut matalin dobermannilla ja cairnterrierillä ja korkein chihuahualla. Dobermannilla osuus laski jaksojen 1993-1996 ja 1994-1997 aikana kolmeen prosenttiin, eli 97 % näinä vuosina syntyneiden koirien geeneistä jäi pois rodun kotimaisesta jalostuspohjasta.


Dobermanniurosten keskimääräinen ikä pentujen syntyessä on ollut noin neljä, karjalankarhukoiralla viisi ja cairnterrierillä ja chihuahualla kolme vuotta, joten vuosiin 2007-2010 päättyvien sukupolvien jalostuskoiraosuudet kasvavat vielä. Lopullinen tilanne on nähtävissä vuosiin 2005-2006 päättyvien jaksojen kohdalla. Vuosina 2003-2006 rekisteröidyistä uroksista käytettiin dobermannilla ja karjalankarhukoiralla jalostukseen 9 %, cairnterrierillä 10 % ja chihuahualla jopa 15 % - tosin chihuahuan luku on jyrkässä laskussa (Kuva 2). Jalostusurosten osuus on laskussa myös karjalankarhukoiralla.


Chihuahualla jalostusurosten suuri osuus johtuu rodun suosion lisääntymisestä sekä pienestä pentuekoosta. Kun pentuekoko on keskimäärin kaksi, pitää pentueita saman koiramäärän tuottamiseksi olla kolme kertaa enemmän kuin rodussa, jossa pentuekoko on kuusi.

Kuva 2. Jalostukseen käytettyjen urosten osuus syntyneistä sukupolvittain ajalla 2000-2010 (Chi = lk. chihuahua, Cai = cairnterrieri, Dob = dobermanni, Kar = karjalankarhukoira). Lähde: KoiranetDobermannilla myös pienin jalostusnarttujen osuus


Narttujen keskimääräinen ikä pentujen syntyessä on dobermannilla ja karjalankarhukoiralla noin neljä, chihuahualla ja cairnterrierillä kolme vuotta. Myös narttujen kohdalla lyhytkarvaisen chihuahuan suosion kasvu näkyy: vuosina 2004-2007 syntyneistä nartuista on käytetty jalostukseen 40 % (Kuva 3). Seuraavaksi suurin osuus näinä vuosina syntyneistä nartuista jalostuskäytössä on cairnterrierillä (28 %), jonka senkin keskimääräinen pentuekoko on melko pieni. Karjalankarhukoirilla jalostusnarttujen osuus on laskussa kuten jalostusurostenkin, vuosina 2003-2006 syntyneistä on tähän mennessä käytetty jalostukseen 15 %, kun vuosina 1997-2000 syntyneistä jopa 29 % lisääntyi. Dobermannilla jalostusnarttujen osuus kasvoi 90-luvun lopun pullonkaulaluvuista (9 %) aina vuosien 2001-2004 osuuteen 21 % asti, mutta on tämän jälkeen jälleen kääntynyt laskuun.
Kuva 3. Jalostukseen käytettyjen narttujen osuus syntyneistä sukupolvittain ajalla 2000-2010 (Chi = lk. chihuahua, Cai = cairnterrieri, Dob = dobermanni, Kar = karjalankarhukoira). Lähde: KoiranetCairnterrierillä ja chihuahualla hyödynnetään pienintä osuutta jalostuspohjasta


Jalostuspohjan laajuutta kuvaava tehollinen populaatiokoko kertoo kuinka monen koiran geeneistä kanta koostuu. Jalostuskoirien lukumääriin perustuvassa tehollisen koon arviossa ei pystytä ottamaan huomioon jalostuskoirien keskinäisiä sukulaisuuksia, joten Koiranetin arvio tehollisesta koosta on aina yliarvio todelliseen tilanteeseen verrattuna.


Jalostuskoirien sukulaisuuksien lisäksi myös koirien epätasaiset jälkeläismäärät laskevat todellista tehollista populaatiokokoa. Tämä pystytään nyt ottamaan Koiranetissä hieman paremmin huomioon, kun tammikuussa otettiin käyttöön uusi tehollisen koon laskentakaava:

Ne = 4*Nu*Nn / (2*Nu+Nn),

jossa Nu on neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusurosten ja Nn neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusnarttujen lukumäärä. Roduille lasketut teholliset koot ovat nyt siis pienempiä kuin ennen, tosin yliarvioita edelleen.


On myös tärkeä tietää kuinka suuri osuus rodun potentiaalisesta jalostuspohjasta on hyödynnetty. Tämä ilmoitetaan Koiranetissä prosenttilukuna tehollisen populaatiokoon perässä. Chihuahualla
potentiaalisesta jalostuspohjasta käytetään rodun runsastuessa koko ajan pienenevää määrää: vuosiin 2009 ja 2010 päättyvien jaksojen aikana jalostuspohjasta hyödynnettiin vain 29 %, kun vuosituhannen vaihteessa luku oli vielä 38 % (Kuva 4). Cairnterrierillä vuosiin 2009 ja 2010 päättyvien jaksojen aikana hyödynnettiin mahdollisesta jalostuspohjasta 31-32 %.Dobermannikasvattajat taas käyttivät rotunsa jalostuspohjaa tehokkaimmin: hyödynnetty osuus on koko 2000-luvun pysytellyt 50 % tuntumassa. Dobermannin laskevien rekisteröintilukujen vuoksi pentuemäärä on populaation kokoon nähden pieni, joten myös jalostuskoirien osuus on ollut pieni, mutta koiria on kuitenkin käytetty melko tasaisesti ja monipuolisesti jalostukseen.

 Kuva 4. Hyödynnetty osuus potentiaalisesta jalostuspohjasta sukupolvittain ajalla 2000-2010 (Chi = lk. chihuahua, Cai = cairnterrieri, Dob = dobermanni, Kar = karjalankarhukoira). Lähde: KoiranetIsien ja emien lukumäärän suhde mittaa ”matadorismia”


Mitä lähempänä isien ja emien lukumäärän suhde on lukua 1, sitä tehokkaammin rodun jalostuspohja ja perinnöllinen monimuotoisuus säilyvät. Mitä pienempi luku on, sitä enemmän rodussa esiintyy matadoriuroksia ja sitä nopeammin siitä myös häviää erilaisia geeniversioita.


Joissain roduissa suhdeluku pysyy jatkuvasti lähellä yhtä. Myös yksi esimerkkiroduistamme, dobermanni, kapusi vuonna 2009 yli 0,90:een (Kuva 5). Lyhytkarvainen chihuahua on sen sijaan tasaisesti menossa huonompaan suuntaan, eli tässä rodussa jalostukseen käytettyjen urosten määrä suhteessa narttujen määrään laskee koko ajan. Myös cairnterrierillä luku on hienoisessa laskussa, kun taas karjalankarhukoiralla on nähtävissä pientä nousua.


Korkea isät/emät –suhde ei takaa, että rodun jalostuspohja olisi tehokkaassa käytössä. Jalostuskoirat voivat olla keskenään lähisukulaisia, ja käytössä voi olla vain muutama sukulinja. Suosituimpien jalostuskoirien lista antaakin rotujen tilasta lisätietoa.

Kuva 5. Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen lukumäärän suhde sukupolvittain ajalla 2000-2010 (Chi = lk. chihuahua, Cai = cairnterrieri, Dob = dobermanni, Kar = karjalankarhukoira). Lähde: KoiranetChihuahuoilla huimia määriä toisen polven jälkeläisiä


Vuosina 2000-2010 rekisteröitiin 4854 lyhytkarvaista chihuahuaa, eli vuosittain keskimäärin 441 koiraa. Rodun keskimääräinen jalostuskäytön ikä on noin kolme vuotta. Tätä voidaan pitää karkeana arviona myös rodun sukupolvivälistä. Yhdessä sukupolvessa on siis syntynyt noin 441*3 = 1323 koiraa, josta yksittäisen koiran jälkeläismäärä ei perinnöllisen vaihtelun turvaamiseksi saisi ylittää 5 % eli 66 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä saisi vastaavasti olla enintään 132.


Kymmenestä vuosina 2000-2010 eniten käytetystä uroksesta yhdeksän kokonaisjälkeläismäärä on yli 66, ja seitsemän uroksen toisen polven jälkeläismäärä ylittää 132 (Taulukko 1). Osa uroksista ehtii saada toisen polven jälkeläisiä vielä lisää. Suosituimmat kymmenen urosta ovat olleet isinä 18 %:lle ja isoisinä 39 %:lle rekisteröidystä 4854 koirasta. Joka toisen koiran isä löytyy 52 ja joka neljännen isä 17 suosituimman uroksen joukosta (kumulatiivinen % 50 ja 25).


Käytetyimmistä jalostuskoirista Murmur Supernova ja Suvikasteen Rocky ovat isä ja poika. Näillä kahdella on yhteensä 214 ensimmäisen polven ja 452 toisen polven jälkeläistä. Myös Ballybroke Miles Lad ja Tuhkimon Cappucino ovat isä ja poika (yhteensä 194 ensimmäisen ja 381 toisen polven jälkeläistä). Shah Arpilin Shagane ja Shapiro’s Damisela ovat emä ja tytär (yhteensä 46 ensimmäisen ja 93 toisen polven jälkeläistä, Taulukko 2). Suvikasteen Rockabill Donna on Suvikasteen Rockyn emä (yhteensä 158 ensimmäisen ja 379 toisen polven jälkeläistä) ja Ballybroke Miles Lad on Crawford Fair Shaken isä (yhteensä 97 ensimmäisen ja 233 toisen polven jälkeläistä).


Käytetyimpien urosten ja narttujen 10 kärjessä -listoissa esiintyy muitakin lähisukulaisuuksia, kuten pentuja isovanhempineen (esim. Mokkasiinin Metis ja Nikoli's Coco Jamboo, yhteensä 128 ensimmäisen ja 185 toisen polven jälkeläistä) ja serkuksia (esim. Suvikasteen Rocky ja Suvikasteen Matador, yhteensä 208 ensimmäisen ja 415 toisen polven jälkeläistä). Tätä artikkelia varten kaivettiin kuitenkin esiin vain lähimmät sukulaisuudet.Taulukko 1. Vuosina 2000-2010 rekisteröityjen lyhytkarvaisten chihuahuoiden yleisimmät isät sekä niiden vanhemmat pentuemäärineen. Lähde: Koiranet

Isä

S.vuosi

%-osuus

kumulat. %

Jälkeläismäärä

2. polvi

1. polvi

SUVIKASTEEN ROCKY Murmur Supernova (25) - Suvikasteen Rockabill Donna (7)

2001

2,80

3

168

128

CRAWFORD DRESSED TOPARTY

Misty Meadow's Dressedtodance (20) - Crawford Sweet Dream (2)

2000

2,51

5

376

178

SVENTRA APOLLO

Sventra Troubadour (1) - Sventra Chanteuse (1)

2005

1,82

7

64

83

TUHKIMON CAPPUCINO Ballybroke Miles Lad (27) - Tuhkimon Lilliputti (1)

2001

1,80

9

160

119

SUVIKASTEEN CABALLERO

Allan (7) - Suvikasteen Marilyn (5)

2003

1,73

11

80

115

BALLYBROKE MILES LAD

Ballybroke's Miles Better (7) - Manzanita Toska (1)

1997

1,67

12

221

75

NAMKLIV MODERN DANCER

Copymear Classic Touch (23) - Namkliv Romantic Dancer (3)

2003

1,40

14

128

63

NIKOLI'S COCO JAMBOO Copymear Jazzman (9) - Nikoli's Lady in Waiting (5)

1996

1,38

15

147

108

MURMUR SUPERNOVA Murmur Cosmic Mcshane (5) - Murmur Mata Hari (1)

1999

1,27

16

284

86

SUVIKASTEEN MATADOR Suvikasteen Rockabill Doni (16) - Suvikasteen Panda (5)

2002

1,22

18

247

80

%-osuus = osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina 2000-2010

kumulat.% = urosten yhteenlaskettu osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina 2000-2010. Esim. Suvikasteen Rocky ja Crawford Dressed Toparty yht. 5 %Taulukko 2. Vuosina 2000-2010 rekisteröityjen chihuahuoiden yleisimmät emät sekä niiden vanhemmat pentuemäärineen. Lähde: Koiranet

Emä

S.vuosi

%-osuus

Jälkeläismäärä

2. polvi

1. polvi

SUVIKASTEEN ROCKABILL DONNA Murmur Rockabillrumble (6) - Suvikasteen Pippuri (6)

1999

0,62

211

30

MIMOSA Pochito's Vivo (3) - Pochito's Senorita (2)

2003

0,49

12

22

STARSHIP'S CHUKI Ykkösturva Ihana Iiro (26) - Karlux Pinupqueen (5)

2001

0,47

32

24

SHAH ARPILIN SHAGANE Edvig (10) - Shah Arpilin Paola (1)

2002

0,44

86

27

NELLI He-Man's Fonzie (4) - Black Hope Butterfly (3)

2003

0,42

17

27

MOKKASIININ METIS Tuhkimon Jalo (18) - Grewette's Baby Blues (5)

2005

0,38

38

20

SHAPIRO'S DAMISELA Pähkinän Sultan De Reves (35) - Shah Arpilin Shagane (5)

2004

0,38

7

19

QUIMICHIN BLOSSOM ROSE Tanya's Boomerang (10) - Arnica Montana Aurea Zizia (4)

2004

0,36

14

23

CRAWFORD FAIR SHAKE Ballybroke Miles Lad (27) - Crawford Fortunes Choice (4)

2001

0,36

12

22

NORDIC FLAMINSTAR BLUE ANGEL Pähkinän Sing Bob Merley (9) - Pähkinän Mersun Mustikka (5)

2007

0,36

0

21

%-osuus = osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina 2000-2010Joka neljännen cairnterrierin isä löytyy 14 suosituimman uroksen joukosta

Vuosina 2000-2010 rekisteröitiin 4592 cairnterrieriä, eli vuosittain keskimäärin noin 417 koiraa. Rodun keskimääräinen jalostuskäytön ikä on noin 3,5 vuotta. Yhdessä sukupolvessa on siis syntynyt 417*3,5 = noin 1460 koiraa, josta yksittäisen koiran jälkeläismäärä ei perinnöllisen vaihtelun kannalta saisi ylittää 5 % eli 73 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä saisi vastaavasti olla enintään 146.


Kymmenestä vuosien 2000-2010 käytetyimmästä uroksesta yhdeksän kokonaisjälkeläismäärä on yli 73, ja neljän uroksen toisen polven jälkeläismäärä ylittää 146 (Taulukko 3). Uroksista nuorimmat ehtivät saada toisen polven jälkeläisiä vielä lisää. Suosituimmat kymmenen urosta ovat olleet isinä 19 %:lle ja isoisinä 28 %:lle rekisteröidystä 4592 koirasta. Joka toisen koiran isä löytyy 40 ja joka neljännen isä 14 suosituimman uroksen joukosta.


Käytetyimmistä jalostuskoirista Hjohoo's I Want Hjo To Want Me ja Janettan Hilarius ovat isä ja poika (yhteensä 154 ensimmäisen ja 265 toisen polven jälkeläistä). Sandico Amaretto ja Gleizz Annietat-L’Tail ovat emä ja tytär (yhteensä 65 ensimmäisen ja 153 toisen polven jälkeläistä, Taulukko 4). Lisäksi Sinermäen Happy Magic ja Sinermäen Irina ovat puolisisaruksia (yhteensä 48 ensimmäisen ja 86 toisen polven jälkeläistä).Taulukko 3. Vuosina 2000-2010 rekisteröityjen cairnterriereiden yleisimmät isät sekä niiden vanhemmat ja pentuemäärineen. Lähde: Koiranet

Isä

S.vuosi

%-osuus

kumulat.%

Jälkeläismäärä

2. polvi

1. polvi

KRAMER'S REAL ROMEO Kramer's Night Rider (11) - Kramer's Keep On Smiling (2)

2003

2,61

3

49

119

HJOHOO'S GREAT SATISFACTION FOR HJO Hjohoo's Hjo Got The Right Stuff (6) - Hjohoo's Liten På Hjorden (5)

1998

2,36

5

177

121

ROTTRIVER'S PEARL FISHER Rasken's Red Ranger (15) - Rottriver's Black Pearl (6)

1998

1,96

7

91

87

KRAMER'S NICK NAME Rasken's Ready Steady Go (2) - Rottrivers Soffipropp (4)

2002

1,84

9

130

82

RASKEN'S ROLL OVER BEETHOVEN Rasken's Reach The Top (10) - Rasken's Royal Tartan (5)

2002

1,82

11

225

81

LEAVENWORTH DOUBLE MY WISH Leavenworth Fiddling Around (16) - Leavenworth Who Makes Awish (4)

2002

1,80

12

211

82

HJOHOO'S I WANT HJO TO WANT ME Hjohoo's Crazy About Hjo (1) - Hjohoo's Stop And Let Me Love Hjo (3)

1998

1,80

14

183

80

BEWILLE'S MIDNIGHTSPECIAL Kramer's Bazooka (2) - Lucky Moon's Gooseberry (5)

2001

1,78

16

95

79

JANETTAN HILARIUS Hjohoo's I Want Hjo To Want Me (20) - Heathermoor Xandra (4)

2000

1,66

18

82

74

OL'KYARNROWEN'S JAMES BLOND Tofthus' Percival (1) - Ol'kyarnrowen's Vanilla Skye (1)

2006

1,55

19

25

69

%-osuus = osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina 2000-2010

kumulat.% = urosten yhteenlaskettu osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina 2000-2010. Esim. Kramer's Real Romeo ja Hjohoo's Great Satisfaction For Hjo yht. 5 %


Taulukko 4. Vuosina 2000-2010 rekisteröityjen cairnterriereiden yleisimmät emät sekä niiden vanhemmat pentuemäärineen. Lähde: Koiranet

Emä

S.vuosi

%-osuus

Jälkeläismäärä

2. polvi

1. polvi

GLEIZZ ANNIETAT-L'TAIL Nutlee Rafaello (1) - Sandico Amaretto (6)

1998

0,72

103

32

LEAVENWORTH WINTER WAY Rottriver's Curiosity (40) - Leavenworth What's To Come (3)

1997

0,70

45

31

LUCKY MOON'S FACE THE MUSIC Teacher's Drummer Boy (1) - Hjohoo's I'll Bee Good To Hjo (4)

1997

0,63

60

28

SANDICO AMARETTO Leavenworth Dark Night (4) - Leavenworth Better Party (4)

1997

0,61

50

33

PYÖRREMYRSKYN ÅBLADII Tribuns Gerhard Genever (36) - Pyörremyrskyn Yrri (5)

2000

0,58

5

26

SINERMÄEN HAPPY MAGIC Spirecairn Handsome Andy (17) - Sinermäen Donna (5)

1999

0,56

64

25

SINERMÄEN KARAMELLI Kumpeli Seilori (2) - Sinermäen Happy Magic (4)

2002

0,54

14

24

SINERMÄEN IRINA Spirecairn Handsome Andy (17) - Sinermäen Esmeranda (4)

2000

0,52

22

23

SEEDLEAF HAIDAWAH Cairn Fiestas Tornado (11) - Seedleaf Fionnuala (2)

2001

0,52

12

23

CADAGIO HIGH SOCIETY Cadagio Talk Of The Town (2) - Larchlea The One For Me Of Cadagio (2)

2003

0,52

35

23

%-osuus = osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina 2000-2010Dobermannilla käytetyimpien jalostuskoirien joukossa vähiten lähisukulaisia

Vuosina 2000-2010 rekisteröitiin 2503 dobermannia, eli vuosittain keskimäärin 228 koiraa. Rodun keskimääräinen jalostuskäytön ikä on noin neljä vuotta. Yhdessä sukupolvessa on siis syntynyt 228*4 = noin 912 koiraa, josta yksittäisen koiran jälkeläismäärä ei perinnöllisen vaihtelun kannalta saisi ylittää 5 % eli 46 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä saisi vastaavasti olla enintään 92.


Vuosien 2000-2010 käytetyimmistä uroksista kolmen kokonaisjälkeläismäärä saavuttaa 46 jälkeläisen rajan tai ylittää sen, ja toisen polven suositeltava enimmäisjälkeläismäärä ylittyy yhden uroksen kohdalla (Taulukko 5). Osa uroksista on tosin nuoria, joten lopullinen tai edes karkeasti haarukoitava tilanne ei isoisinä esiintymisen kohdalla ole vielä nähtävissä. Suosituimmat kymmenen urosta ovat olleet isinä 22 %:lle ja isoisinä 7 %:lle rekisteröidystä 2503 koirasta. Joka toisen koiran isä löytyy 38 ja joka neljännen isä 12 suosituimman uroksen joukosta.


Käytetyimpien jalostuskoirien välillä ei ole nähtävissä muita lähisukulaisia kuin kaksi Nitro Del Riobiancon poikaa. Näillä on yhteensä 79 jälkeläistä.


Taulukko 5. Vuosina 2000-2010 rekisteröityjen dobermannien yleisimmät isät sekä niiden vanhemmat pentuemäärineen. Lähde: Koiranet

Isä

S.vuosi

%-osuus

kumulat.%

Jälkeläismäärä

2. polvi

1. polvi

SMART WOOD HILLS ELISIR Alfaadelante Del Citone (19) - Raviol Iz Zoosfery (2)

2000

4,86

5

74

98

BRONCO VON DER DOBERWACHE Gero Von Der Mooreiche (11) - Kleo Von Der Weyermühle (6)

1995

2,33

7

28

47

ATTILA ELECTRA KING Nitro Del Riobianco (23) - Rozita Z Padoku (2)

2007

2,28

9

-

46

RI PALLADIUM GLADIATOR Tamerlan Iz Slavnoi Stai (15) - Palladium Bahama (1)

2000

2,13

12

35

43

GIAN VON DER MOOREICHE Yoker Von Der Mooreiche (2) - Blista Von Der Scheltheide (1)

2003

2,08

14

17

42

HAINIDE ROLLS-ROYCE Escobar Casa Di Oz (4) - Pascale Van Roveline (14)

2000

1,84

16

8

37

SANT KREAL JAGO Sant Kreal Uwane (1) - Sant Kreal Baronessa Bravo (4)

2005

1,79

17

0

36

IRINLAND MARCELLE MONDIAL Nitro Del Riobianco (23) - Irinland Belinda Bless(2)

2000

1,64

19

5

33

CLIFF VOM BEUCHOWER HOF Noran Van Les Deux Peupliers (1) - Andra Vom Beuchower Hof (1)

2005

1,59

21

7

32

SERGIUS-ALEKSANDRIJA OCEAN FOR TRUE NORTH Livonija Baron Ikos Immortal (3) - Adel-Adriana De Vinko (4)

2007

1,49

22

-

30

%-osuus = osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina 2000-2010

kumulat.% = urosten yhteenlaskettu osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina 2000-2010. Esim. Smart Wood Hills Elisir ja Bronco von der Doberwache yht. 7 %


Taulukko 6. Vuosina 2000-2010 rekisteröityjen dobermannien yleisimmät emät sekä niiden vanhemmat pentuemäärineen. Lähde: Koiranet

Emä

S.vuosi

%-osuus

Jälkeläismäärä

2. polvi

1. polvi

TAHI-REME NUTELLA Gino Gomez Del Citone (31) - Tahi-Reme Hapy (1)

1999

1,59

50

32

BERNADETTE VOM MAINDREIECK Dusty Vom Aurachgrund (1) - Elfi Vom Aurachgrund (1)

2003

1,54

0

31

BREA VOM HAUS MANN Jano Von Bayern (1) - Anushka Germania (1)

2002

1,39

9

28

PERLE NOIRE VOM HECKENDORF Luther Des Landrys (4) - Mouchka Vom Heckendorf (2)

1999

1,39

22

28

FJORDNECK HANNA HELENTA Zilan Iz Zoosfery (5) - Fjordneck Clever Catherine (1)

2004

1,29

0

26

MAMRES OFRENDA Smart Wood Hills Yusoop (2) - Lady's Trick Unikum (2)

2000

1,24

33

25

KUOHUN DREAM Pacco Von Der Weyermühle (10) - Tapsan Mimmi (3)

1998

1,14

16

23

TAHI-REME KIWIE Mauvieres Mufasa De Stang Zu (6) - Tahi-Reme Nursa (5)

1998

1,04

22

21

HAINIDE BELLY-BERYL Seedorf (4) - Hainide Agda-Anela (2)

2002

1,04

23

21

TAHI-REME YOGOBELLA Ilane Darafal (5) - Tahi-Reme Lolly (3)

2002

0,99

10

20

%-osuus = osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina 2000-2010Karjalankarhukoirien suosikkilistalla isää ja poikaa sekä äitiä ja tytärtä

Vuosina 2000-2010 rekisteröitiin 9321 karjalankarhukoiraa, eli vuosittain keskimäärin 847 koiraa.

Rodun keskimääräinen jalostuskäytön ikä on 4-5 vuotta. Yhdessä sukupolvessa on siis syntynyt noin 847*4,5 = 3812 koiraa, josta yksittäisen koiran jälkeläismäärä ei perinnöllisen vaihtelun kannalta saisi ylittää 3 % eli 114 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä saisi vastaavasti olla enintään 228. Karjalankarhukoira on kotimainen rotu, johon ulkomailla ei ole saatavilla uusia sukulinjoja ja tuontikoiria runsain mitoin, joten yksittäisen koiran jalostuskäytössä tulee olla paljon pidättyvämpi kuin ulkomaisten rotujen kohdalla. Siksi, ja myös rodun suurilukuisuuden vuoksi, enimmäiskäytön raja lasketaan kolmen prosentin perusteella.


Vuosien 2000-2010 käytetyimmistä uroksista kolmen kokonaisjälkeläismäärä on yli 114, ja viiden uroksen toisen polven jälkeläismäärä ylittää 228 (Taulukko 7). Osa uroksista ehtii saada toisen polven jälkeläisiä vielä lisää. Suosituimmat kymmenen urosta ovat olleet isinä 11 %:lle ja isoisinä 29 %:lle rekisteröidystä 9321 koirasta. Joka toisen koiran isä löytyy 104 ja joka neljännen isä 34 suosituimman uroksen joukosta.


Käytetyimmistä jalostuskoirista Usvanniityn Moonica ja Usvanniityn Muska ovat emä ja tytär (yhteensä 93 ensimmäisen ja 315 toisen polven jälkeläistä, Taulukko 8). Usvanniityn Moonica, Korpisoturin Pyrrykkä ja Korpisoturin Myteri ovat puolisisaruksia (yhteensä 199 ensimmäisen ja 383 toisen polven jälkeläistä). Myös Karhunkylän Rika ja Kosselon Kira ovat emä ja tytär (yhteensä 87 ensimmäisen ja 223 toisen polven jälkeläistä). Peekoon Bertta ja Vuottajan Aatu ovat emä ja poika (yhteensä 299 ensimmäisen ja 1096 toisen polven jälkeläistä). Vuottajan Aatu ja Karhunkylän Rika ovat puolisisaruksia (yhteensä 282 ensimmäisen ja 843 toisen polven jälkeläistä). Kurpan Mara ja Kosselon Kira ovat isä ja tytär (yhteensä 210 ensimmäisen ja 525 toisen polven jälkeläistä), Tahvo ja Eetu taas isä ja poika (yhteensä 166 ensimmäisen ja 457 toisen polven jälkeläistä).


Karjalankarhukoirilla on vuoden 2008 alusta ollut voimassa Pevisan jälkeläisrajoitus, jonka mukaan yksittäiselle koiralle rekisteröidään korkeintaan 100 pentua. Rajoitus ei kuitenkaan rajoita toisen polven jälkeläismäärää, jonka epätasainen jakautuminen koirien kesken on rodussa todellinen ongelma.


Rodun perinnöllinen monimuotoisuus näyttääkin huonolta. Pystykorvaharrastaja Mauri Kumpulainen on perehtynyt rodun tilanteeseen Suomen Pystykorvajärjestön koiratietokannan perusteella ja laskenut 2000-luvulla syntyneiden karjalankarhukoirien keskimääräiseksi sukusiitosasteeksi 12,5 % ja sukulaisuussuhteeksi 25 %. Rodun kaikki koirat ovat siis keskimäärin puolisisaruksia keskenään.


Taulukko 7. Vuosina 2000-2010 rekisteröityjen karjalankarhukoirien yleisimmät isät sekä niiden vanhemmat pentuemäärineen. Lähde: Koiranet

Isä

S.vuosi

%-osuus

kumulat.%

Jälkeläismäärä

2. polvi

1. polvi

VUOTTAJAN AATU Koivuniemen Joppe (19) - Peekoon Bertta (7)

1998

1,94

2

634

240

KOITIKAJAN WALLU Kasujan Valtti (9) - Korpisoturin Tiitterä (2)

2001

1,52

3

325

141

KURPAN MARA Huhtian Jehu (26) - Karhunkaira Miki (3)

1995

1,19

5

511

165

KORPISOTURIN MYTERI Karhunkeitaan Kessu (22) - Korpisoturin Iita (7)

1999

1,16

6

122

108

EETU Tahvo (11) - Vuottajan Anu (1)

2002

0,92

7

118

85

OUTAMAAN REKO Myllypuron Reko (11) - Outamaan Nora (5)

1996

0,89

8

76

90

TAHVO Karhusuon Peku (6) - Nelli (4)

1999

0,87

8

339

81

PIHTIOJA JÖRÖ Pelurin Jekku (6) - Minttu (2)

1994

0,77

9

394

71

MARTINSELKOSEN NIKKE Korpisoturin Retku (5) - Karhunkaira Pepi (7)

2000

0,74

10

134

69

ERAUSPOJAN EEMIL Vihreärannan Vekku (5) - Erauspojan Netti (5)

2003

0,73

11

27

68

%-osuus = osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina 2000-2010

kumulat.% = urosten yhteenlaskettu osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina 2000-2010. Esim. Vuottajan Aatu ja Koitikajan Wallu yht. 3 %


Taulukko 8. Vuosina 2000-2010 rekisteröityjen karjalankarhukoirien yleisimmät emät sekä niiden vanhemmat pentuemäärineen. Lähde: Koiranet

Emä

S.vuosi

%-osuus

Jälkeläismäärä

2. polvi

1. polvi

WALKERS Hakalammen Pisa (1) - Molssin Piki (7)

1999

0,54

115

50

USVANNIITYN MOONICA Karhunkeitaan Kessu (22) - Usvanniityn Milli (2)

1998

0,52

168

48

USVANNIITYN MUSKA Karhunkylän Nalli (5) - Usvanniityn Moonica (6)

2000

0,48

147

45

KOSSELON KIRA Kurpan Mara (31) - Karhunkylän Rika (6)

2001

0,48

14

45

KORPISOTURIN PYRRYKKÄ Karhunkeitaan Kessu (22) - Pullonsuon Nätti (5)

1998

0,46

93

43

KARHUNKYLÄN RIKA Koivuniemen Joppe (19) - Honkikorven Mari (4)

1997

0,45

209

42

OULUJÄRVEN MOLLI Koitikajan Wallu (19) - Karjunevan Natja (5)

2003

0,44

33

41

PEEKOON BERTTA Erauspojan Jysky (14) - Suopellon Mari (4)

1996

0,43

462

59

JÄMÄKÄN SOMA Martinselkosen Kulkuri (16) - Jämäkän Jelena (6)

1999

0,43

217

40

VIHATIN UNI Pomo (6) - Vihatin Raita (1)

1998

0,42

79

39

%-osuus = osuus pennuista, jotka rekisteröity vuosina 2000-2010Yksittäisen koiran runsaasta jalostuskäytöstä seuraa aina ongelmia


Jokaisella yksilöllä on perimässään myös haitallisia alleeleja. Jokainen haitallinen alleeli siirtyy jälkeläiselle 50 %:n todennäköisyydellä. Se siirtyy keskimäärin joka toiselle jälkeläiselle ja joka neljännelle lapsenlapselle. Kun jalostukseen käytetään runsaasti sekä isää että poikaa ja äitiä sekä tytärtä, jalostuspohja pienenee ja yhden koiraperheen viat kasautuvat nopeasti koko rotuun. Näin käy, vaikka rotu olisi kuinka suurilukuinen tahansa.

Toisaalta taas lukumäärältään pienessä rodussa on haluttaessa mahdollista pitää yllä suurtakin perinnöllistä monimuotoisuutta. Monimuotoisuus ja elinvoimaa tuova heterotsygotia säilyvät tehokkaimmin, kun mahdollisimman useita eri sukuisia koiria käytetään mahdollisimman tasaisesti siitokseen.